Nolikumi : ARHĪVS : 2016 : 09-12.2016 :

10.09. (konkūrs), 17.09. (iejāde) 2016. Rīgas atklātais čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes jātnieku sportā 2016.gada - Kleisti, Rīga

 416854/RC un JM_2016.doc (52.00 KB)

 Pieteikumu anketa KONKŪRS.xls (21.00 KB)

 Pieteikumu anketa IEJĀDE.xls (10.50 KB)

 


Rīgā

2016.gada ___._______

Nr.______-nosRīgas atklātā čempionāta un jaunatnes meistarsacīkšu

jātnieku sportā 2016.gada nolikums


I. Vispārīgie jautājumi 1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas atklātais čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes jātnieku sportā 2016.gadā (turpmāk –Sacensības).


 1. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt jātnieku sportu Rīgā.


 1. Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākos sportistus jātnieku sportā konkūrā un iejādē.


 1. Sacensības organizē biedrība “Latvijas Jātnieku federācija” reģ.nr.40008023139 (turpmāk – Organizators) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde. Atbildīgā persona par sacensību norisi Anita Mangale, tel.nr.27048477, e-pasts: leflatvia@leflatvia.lv.


II. Sacensību norises vieta un laiks


 1. Sacensības notiek 2016.gada 17.septembrī (iejāde) un 2016. gada 10.septembrī (konkūrs – šķēršļu pārvarēšana) Latvijas Jātnieku federācijas sporta centrā „Kleisti”, Rīgā, Kleistu ielā 75.


 1. Sacensību sākums:

6.1. 2016.gada 10. septembrī plkst. 10.00;

6.2. 2016.gada 17. septembrī plkst. 10.00.


 1. Sacensību nolikumu un informāciju par Sacensībām publicē interneta vietnēs www.sports.riga.lv un www.leflatvia.lv.


III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi


 1. Sacensības 17. septembrī iejādē norisinās šādās disciplīnās un vecuma grupās:

8.1. Rīgas čempionāts: „Mazā balva” (2016) (piedalīšanās bez vecuma ierobežojumiem);

8.2. Rīgas jaunatnes meistarsacīkstes:

8.2.1. shēma Nr.1.FEI „World Dressage Challenge Preliminary Tests” (2011) sacensību laukums 20x40m (piedalās bērni līdz 15 gadiem),

8.2.2. shēma Nr.3. – Komandu shēma – juniori (2016) (piedalās juniori līdz 18 gadu vecumam).


 1. Sacensības 10. septembrī konkūrā norisinās šādās disciplīnās un vecuma grupās:

9.1. Rīgas čempionāts: Maršruts Nr.5 (Art.238.2.2) ar pārlēkšanu, šķēršļu augstums 130cm (piedalīšanās bez vecuma ierobežojumiem);

9.2. Rīgas jaunatnes meistarsacīkstes:

9.2.1. maršruts Nr.1. (Art.238.2.2) ar pārlēkšanu, šķēršļu augstums 60cm (piedalās bērni līdz 16 gadu vecumam ar 1.grupas ponijiem),

9.2.2. maršruts Nr.2 (Art. 238.2.2) ar pārlēkšanu, šķēršļu augstums 90cm (piedalās bērni līdz 16 gadu vecumam ar 1. un 2.grupas ponijiem),

9.2.3. maršruts Nr.3 (Art.238.2.2) ar pārlēkšanu, šķēršļu augstums 110cm (piedalās bērni līdz 16 gadu vecumam),

9.2.4. maršruts Nr.6 (Art.238.2.2) ar pārlēkšanu, šķēršļu augstums 120/125cm (piedalās juniori līdz 18 gadu vecumam un jaunie jātnieki līdz 21 gadu vecumam).


 1. Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Jātnieku federācijas (FEI) un LJF noteikumiem.


 1. Papildu informāciju par Sacensību norisi var saņemt pa tālruni: 29493765 (sacensību galvenais tiesnesis konkūrā – šķēršļu pārvarēšanā) 29373524 (Sacensību galvenais tiesnesis iejādē) vai e-pastu: leflatvia@leflatvia.lv.


 1. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā Sacensību dalībnieks vai viņa pārstāvētā organizācija.


IV. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām 1. Pieteikumus dalībai Sacensībām iejādē nosūta līdz 2016. gada 14.septembrim plkst. 17.00 uz epastu: pieteikumi@leflatvia.lv.


 1. Pieteikumus dalībai Sacensībām konkūrā nosūta līdz 2016. gada 9.septembrim plkst. 12.00 uz epastu: pieteikumi@leflatvia.lv.


 1. Pieteikuma oriģinālu iesniedz Sacensību dienā sekretariātā.


 1. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apliecina ar ārsta vai personīgo parakstu reģistrācijas sarakstā, vai ārsta izziņu.


 1. Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām apliecina ar ārsta vai vecāku parakstu pieteikumā, vai ārsta izziņu.


 1. Zirgu veterinārajai dokumentācijai jābūt noformētai saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.


 1. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana


 1. Sacensībās apbalvo pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus konkūra maršrutos un iejādes shēmās ar Organizatora medaļām, diplomiem un Latvijas Jātnieku federācijas kausiem.Biedrības “Latvijas Jātnieku federācija” prezidents

A.Blaus

„SASKAŅOTS”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

Sporta un jaunatnes pārvaldes

priekšniece __________________________ D.Vīksna

„_________” 08.2016.