LJF IZPILDINSTITŪCIJA :

LJF padomes sēdes

 419428/LJF_pbp_sede_1_2019.doc (67.00 KB)

 419428/LJF_pbs_kopsapulce_1_2019.doc (189.50 KB)

 419428/Konkura sapulce (1).docx (20.30 KB)

 419428/2_LJF LV komisijas sede_26.03.2019.doc (45.00 KB)

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

RĀTSUPĪTES IELA 4, Rīga, LV-1067, Latvija


PROTOKOLS

LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes sēde.


2019. gada 8. februārī


Nr.1/2019

plkst. 17:00


Sēdē piedalās padomes biedri: 1. Ligija Biteniece

2. Agnese Bērziņa

3. Kristaps Caune


Sēdē nepiedalās padomes biedri: 1. Inga Kursīte

Klausītāji: Aija Pavlovska, Zane Caune, Sintija Varnovska.


Sanāksmes vadītājs: Ligija Biteniece

Sanāksmes protokolētājs: Agnese Bērziņa


Darba kārtība:


1.Reglamentējošie nolikumi, izmaiņu projektu izstrādāšana.

1.1. LR Nacionālie noteikumi pajūgu braukšanā

1.2. Labākā pajūga braucēja, noteikšana un rangu tabulas aprēķināšana.

1.3. LJF ieskaites sacensību rīkošanas nosacījumu nolikums.

2.Sekcijas sanāksmes darba kārtības apstiprināšana:

3. Biedru aptaujas anketas izveide.

4. Sociālā konta Facebook izveidošanas vadlīniju apstiprināšana.

5. Dažādi:

L. Biteniece iepazīstina ar dienas kārtību.

K. Caune ierosina sanāksmes norisi ierakstīt ārējā datu nesējā. Klātesošie piekrīt. Sēde tiek ierakstīta. Sēdes audio ieraksts paredzēts Padomes iekšējai lietošanai.


Ziņojumi un priekšlikumi:

Darba kārtībā – Dažādi:

 1. Tiek izskatītas izstrādātās LJF Pajūgu braukšanas sekcijas Padomes sociālo tīklu vietnes www.facebook.com lapa ar nosaukumu “LJF Pajūgu braukšanas sekcija” lietošanas vadlīnijas.

Sadaļu “Padomes sociālo tīklu vietnes www.facebook.com lapas saturs” papildināt ar 4.punktu – “Sporta klubu, biedrību u.c. organizāciju vai to pārstāvju dalība individuālajos pasākumos un projektos”.

 1. K. Caune ierosina slēgt elektronisko pasta adresi pajugilv@inbox.lv, kas patreiz ir izveidojusies nevis par saziņas platformu, bet baumošanas vietu. Katrs var sazināties ar Padomi, rakstot uz e-pastu: pbsp@inbox.lv. Kā arī Padome ir izveidojusi elektronisko pasta adresi pajugu.padome@gmail.com, lai darbs ritētu raitāk, izmantojot Google sniegtās iespējas.

 2. Aktuāls ir jautājums par esošo FEI stjuartu statusa saglabāšanu, esošo stjuartu statuss beigsies 19.02.2019. L. Biteniece informē, ka Madara Majore ir pieteikusies semināram 1.-3.martā Slovākijā.

 3. Patreiz ir aktualizējies braucējiem izdalīto „treniņkonusu” jautājums. Sarakstu nepieciešams atjaunot vai ņemot vēra pagājušos gadus, kopš konusu izdales un to nolietojumu – tos norakstīt.

 4. L. Biteniece. informē, ka ģimenes apstākļu dēļ Aira Rēvele (organizators biedrība „Laimes zeme”) atceļ sacensības Allažos 22.jūlijā. Var uzrunāt pārējos braucējus - varbūt kādam ir vēlme to vietu apsekot un tur rīkot sacensības.

 5. Sekcijas sanāksmē saskaņā ar nolikumu “Gada labākais braucējs” veikt nominantu apbalvošanu. Priekšlikums apbalvošanai izgatavot piemiņas veltes.

 6. L. Biteniece informē, ka padomes locekle I. Kursīte neatbild uz telefona zvaniem un e-pastiem, kā arī nav iesniegusi iesniegumu par amata pienākumu pildīšanas izbeigšanu, bet ir informējusi L. Bitenieci caur e-pastu.

L.Biteniece jautā klātesošajai S. Varnovskai par viņas sūtītajiem regulārajiem e-pastiem, kur S.V. norāda uz nepilnīgo Padomes locekļu skaitu. L. Biteniece vēlreiz uzsver, ka Padome nepilnā sastāvā nepieņem lēmumus.

 1. Sagatavotā potenciālo Padomes locekļu pieteikšanās anketa tiks precizēta un izsūtīta, sporta klubiem un amatpersonām. Kā arī klubu pārstāvjus lūgt šo anketu nodot personām, kurām šī informācija būtu saistoša. K. Caune informē, ka precizētā FEI noteikumu versija (ar iekļautajiem labojumiem) tiks sagatavota lai pārsūtītu LJF publicēšanai.

 2. Darba kārtība - Sekcijas sapulces darba kārtības apstiprināšana.

1. Sekcijas iekšējais mikroklimats.

2. Padomes sastāvs.

3. Sacensību kalendārais plāns 2019. gadam.

4. Solidaritātes programma 2019. gadam.

5. Reglamentējošie nolikumi, plānoto izmaiņu/projektu izskatīšana.

6. Dažādi.

 1. Darba kārtība - Biedru aptaujas anketas izveide.

Anketas jautājumi paliek atvērti vēl pāris dienas to precizēšanai.


Nolemj:

 1. Apstiprināt Sociālā konta Facebook izveidošanas un lietošanas vadlīnijas. Pielikums Nr.1

 2. Par elektroniskā pasta adreses pajugilv@inbox.lv slēgšanu lemt sekcijas sanāksmē.

 3. Nosūtīt mūsu FEI stjuartiem atgādinājuma vēstules par statusa atjaunošanas nepieciešamību.

 4. Norakstīt braucējiem izdalītos „treniņkonusus” nemot vērā to nolietojumu.

 5. No sacensību kalendārā plāna tiks izņemtas 22. jūlijā Allažos plānotās sacensības.

 6. Saskaņā ar Nolikuma „Labākā pajūga braucēja, noteikšanai un rangu tabulas aprēķināšanai” 3.5.punktu sekcijas sanāksmē apbalvot:

  • zirgu divjūgu klase – Dzintra Blūma;

  • bērnu klase – Laima Hamitova.

 1. L. Biteniecei sagatavot iesniegumu LJF Prezidijam par izmaiņām Padomes sastāvā.

 2. Sekcijas sanāksme notiks šī gada 3.martā (svētdienā), plkst. 10:00. Darba kārtība un pieteikumu anketas Padomes locekļu amatam tiks nosūtīta publicēšanai LJF mājaslapā 3 dienu laikā.

 3. Publicēt LJF mājas lapā un izsūtīt LJF biedru pārstāvjiem pieteikumu anketu darbam Padomes sastāvā.Sanāksmes vadītājs


L. Biteniece

Sanāksmes protokolētājs


 1. Bērziņa

Sēdes beigu laiks 21:00
Pielikums Nr. 1

Sociālās vietnes facebook profila “LJF Pajūgu braukšanas sekcija”

lietošanas noteikumi

Šajos lietošanas noteikumos ir noteikta kārtība, kādā Latvijas Jātnieku Federācijas Pajūgu braukšanas sekcijas padome (turpmāk - Padome) publicē ierakstus oficiālajā Padomes sociālo tīklu vietnes www.facebook.com lapā ar nosaukumu “LJF Pajūgu braukšanas sekcija”.


 1. Visi ieraksti, kas publicēti Padomes sociālo tīklu vietnes www.facebook.com lapā, ir Padomes vai Padomes apstiprināta lapas administratora (turpmāk - Administrators) apstiprināti.

 2. Padomes sociālo tīklu vietnes lapā informāciju ievieto un apstrādā Administrators.

 3. Iesūtot informāciju Padomei (elektroniskā pasta adrese: pbsp@inbox.lv), tiek nodotas visas autortiesības, un turpmāk Padomei vai Administratoram ir tiesības izlemt par informācijas izmantošanu vai publicēšanu.

 4. Padomei iesūtītos fotoattēlus un video, Administrators drīkst izmantot neierobežotu laiku, ja vien fotoattēlu un video autors nav noteicis savādāk.

 5. Par publikāciju un komentāru saturu un to atbilstību likumdošanas normām ir atbildīgi to autori.

 6. Izmantojot citu autoru rakstus, fotoattēlus, atsauce uz tiem ir obligāta.

 7. Administrators sacensību fotoattēlus un video pirms publicēšanas pārskata un izvērtē publicēšanai atbilstošākos eksemplārus (publicēti tiks fotoattēli un video, kuri nepārkāpj cilvēku cieņu, zirgu labturības principus, Latvijas Jātnieku federācijas Ētikas kodeksu);

 8. Padome un Administrators nav atbildīgi par komentāru saturu.

 9. Komentārus var pievienot reģistrētie lietotāji.

 10. Komentējot rakstus un piedaloties diskusijās, ir aizliegts:

  • lietot personu cieņu un godu aizskarošus izteikumus;

  • aicināt uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

  • izvietot informāciju, kas pārkāpj citu personu autortiesības;

  • izvietot komerciāla rakstura informāciju;

  • nosūtīt, publicēt datus, kas satur vīrusus vai arī datus, kas satur kaitīgas komponentes.


Padomes sociālo tīklu vietnes www.facebook.com lapas saturs:

 1. Sacensību nolikumi, rezultāti, sacensību fotoattēli un video;

 2. Informācija par semināriem, apmācībām un citiem nozīmīgiem pasākumiem;

 3. Saskaņojot Padomē, sacensību organizators drīkst iesniegt publicēšanai sacensību atbalstītājus.

 4. Saskaņojot Padomē, sporta klubiem, biedrībām u.c. organizācijām vai to pārstāvjiem, atļauts iesniegt informāciju par dalību individuālajos pasākumos un projektos.

Padomes sociālo tīklu vietnes www.facebook.com lapā nepublicē:

 1. Sporta klubu, biedrību u.c. organizāciju vai to pārstāvju personīgo viedokli, ja vien Padome nav lūgusi tādu izteikt.

 2. Sporta klubu, biedrību u.c. organizāciju vai to pārstāvju sniegto pakalpojumu reklāmas.

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

RĀTSUPĪTES IELA 4, Rīga, LV-1067, Latvija


PROTOKOLS

LJF Pajūgu braukšanas sekcijas sapūlce.


2019. gada 3. martā


Nr.1/2019

pulksten 10:00


Piedalās: 22 dalībnieki

LJF biedri: JSK "Atēna", Sporta biedrība "Kanu atvars", "Horses.eu", SIA "Wilde transports", SIA "Zirgaudzētava Kocēni", JSK "Laimes zeme", biedrība "Zelta rati", SIA "Trīs Vītolu Staļļi", SIA “Caballos"


Sapūlces vadītāja: Ligija Biteniece.

Sapūlces protokolētāja: Agnese Bērziņa.


Darba kārtība:

1. Sekcijas iekšējais mikroklimats;

2. Padomes sastāvs;

3. Sacensību kalendārais plāns 2019.gadam;

4. Solidaritātes programma 2019.gadam;

5. Reglamentējošie nolikumi, plānoto izmaiņu/projektu izskatīšana;

6. Dažādi.


Saskaņā ar Nolikumu „Labākā pajūga braucēja, noteikšanai un rangu tabulas aprēķināšanai” 3.5.punktu sekcijas sanāksmē tiek apbalvoti aizvadītās sezonas braucēji:

 • zirgu divjūgu klase – Dzintra Blūma;

 • bērnu klase – Laima Hamitova.K


L. Biteniece iepazīstina ar dienas kārtību.


Ziņojumi un priekšlikumi:

 1. Sekcijas iekšējais mikroklimats.

 • L. Biteniece informē par Dz. Blūmas izslēgšanas iemesliem no Padomes sastāva.

 • L. Biteniece jautā vēstuļu autoriem, paskaidrot viņu rīcību par I. Kursītes “kandidatūru padomes vadītājas amatam” un “atbalsta vēstuļu” rakstīšanu LJF viceprezidentam E. Treiberga k-gam (R. Spirģe, A. Tašiņa, S. Varnovska, M. Majore, I. Aleksejeva).

 • Blaus paziņo, ka tika informēts par vēlēšanos mainīt vadītāju, bet apzinot klubu pārstāvjus, klubi izteica apmierinātību ar vadītāju. Padomes locekļu izteiktais balsojums par Dz. Blūmas darbību padomē nav pret noteikumiem.


 • L. Biteniece informē, ka šādas darbības nav pieņemamas sabieriskā organizācijā un ir pārkāpti Latvijas Jātnieku federācijas Ētikas kodeksa 3.4. un 3.5 punkti un Latvijas Jātnieku federācijas Pajūgu braukšanas sekcijas darbības nolikuma 4.9. un 7. punkts

Ir sastādīts iesniegums par BDR “Kanu atvars” darbībām LJF Ētikas komisijai izvērtēšanai un tas tiks nosūtīts arī Dz. Blūmai.


Jautājums tiek izvirzīts uz balsošanu, par pajugi.lv@inbox.lv konta slēgšanu.

PAR slēgšanu – 6 balsis

PRET slēgšanu – 3 balsis

ATTURAS – nav

NOLEMTS slēgt e-pastu pajugi.lv@inbox.lv.


 1. Padomes sastāvs.

L. Biteniece izsaka Paldies par lielo aktivitāti, iesūtot anketas Padomes locekļu amatam. Tiek dota iespēja arī klātesošajiem pieteikties. Piesakās D. Stūre un A. Pavlovskis.

Pretendenti Padomes locekļu amatiem tiek lūgti uzkavēties pēc sanāksmes, uz pārrunām.


 1. Sacensību kalendārais plāns 2019.gadam.

Tiks organizētas 5 sacensības (2 – organizēs BDR Kanu atvars, 2 – Kleistos, 1- Zirgaudzētava Kocēni).

S. Berga neatļauti ieraksta sanāksmes norisi ārējā datu nesēja. Uz aizrādījumu, jautā: Vai tas ir aizliegts? Padome apstiprina, ka aizliegts un lūdz atstāt telpu vai izdzēst ierakstu.

A. Pavlovska: Kleistu (12.05.2019.) sacensības pārklājas ar 11.-12.05. EE sacensībām. Vai var pārcelt Kleistu sacensības ātrāk, aprīlī? Padome mēģinās rast iespēju, lai sacensību datumi nepārklātos.


 1. Solidaritātes programma 2019.gadam.

A.Bērziņa: Patreizējā situācija – vēl joprojām notiek sarunas ar FEI par mums vēlamajiem lektoriem. Šobrīd mums ir apstiprināta ESEE programma ar 2 ekspertiem - Benjamin Aillaud un Anne-Marie Turbe. Par FEI gala lēmumu, informēsim klubus un saskaņosim semināru laika grafikus.


 1. Reglamentējošie nolikumi, plānoto izmaiņu/projektu izskatīšana.

 • Latvijas Jātnieku federācijas ieskaites sacensību rīkošanas nosacījumu nolikums un kritēriji:

S. Varanovska iesaka 2.3. punktā “ir spējīgs” aizstāt ar “jābūt spējīgam”. Atstājam esošajā redakcijā.

A.Pavlovska iesaka 5. punktā “šņore” aizstāt ar “aukla”. Labots.

R.Bauže jautā vai sacensībās duša ir jānodrošina obligāti? Padome iesaka būt radošiem dušas jautājumā.

Sacensību nolikumi tiks publicēti arī Pajūgu braukšanas FB, jo Padome nevar garantēt, ka LJF publicēs sacensību nolikumus tūlīt pēc to iesūtīšanas.

 • Latvijas Republikas Nacionālie noteikumi

1.1.punktā Atvērtā klase tiek pārveidota par Amatieru.

1.1.1.punkts - amatieru kategorijā var startēt jebkurš, kurš nav vēl sasniedzis FEI 3*.

Anda Pavlovska: amatieru kategorijā tie, kuri nav startējuši vispār FEI vai FEI 2*.

Dace Stūre: Atbalsta ierobežojumu par FEI2*.

Nolemts mainīt FEI3* ar, kas ir klasificējies un piedalījies FEI2*.

Dace Stūre iesaka mainīt apzīmējumu “Z” uz “H”, kā to paredz FEI. Nolemts mainīt “Z1, Z2” uz “H1, H2” utt.

S.Varanovska iesaka precizēt 3.9.punktu, ka zirgs nevis dalībnieks drīkst startēt tikai vienu reizi. Precizējums pieņemts.

Dace Stūre iesaka 4.4.punktā norādīt ratu min platumu 120-125cm. Precizējums pieņemts.

Dace Stūre iesaka, ka veterināro izvadi var aizstāt ar veterinārārsta apskate zirgam aizjūgā. Padome izvērtēs.

Dace Stūre 5.2. punktu iesaka papildināt ar “cilpiņas shēmu”. Tiks izskatīts.


 1. Dažādi.

 • L.Biteniece informē par izveidoto Padomes jauno elektronisko pasta adresi pajugu.padome@gmail.com

 • L.Biteniece informē, ka 8. februāra Padomes sēdē tika nolemts - norakstīt braucējiem izdalītos „treniņkonusus” nemot vērā to nolietojumu un aicina, ja kādam šie konusi nav vajadzīgi, nododiet tiem braucējiem, kuriem tie ir vairāk nepieciešami.

 • L.Biteniece informē par izveidoto profilu facebook - LJF Pajūgu braukšanas sekcija un aicina biedrus pašiem būt aktīvākiem, sagatavot un iesūtīt informāciju par savām aktivitātēm.

 • K. Caune iepazīstina ar izstrādāto elektronisko pieteikšanās anketu.

 • A.Bērziņa vērš uzmanību sekot līdzi starptautiskā projekta “EQUUS” aktivitātēm, jo lekcijās ir aicināti piedalīties visi interesenti.

 • Anda Pavlovska informē par 13.aprīļa semināru pajūgu braukšanā, kas notiks Talsos Dursupē, kā arī 16.martā braucēji varēs izmēģināt konusu braukšanu pie Pavlovsku ģimenes, ja laukums to atļaus.Sapūlces vadītājs

L. Biteniece

Sapūlces protokolētājs

 1. Bērziņa

Sēdes beigu laiks 14:00

 


2019.gada 18.martā


Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067, Latvija


PROTOKOLS

LJF konkūra padomes sēde
Sēdē piedalās 12 dalībnieki

 • LJF Prezidents A.Blaus, LJF Viceprezidents un konkūra padomes priekšsēdētājs D.Līvmanis,

 • LJF treneru, sportistu un tiesnešu konkūra padomes locekļi, K.Egle, I.Miķelsons, A.Vārna, M.Leja, Ģ.Bricis

 • LJF Amatieru sekcijas vadītāja I.Krūmiņa, LJF Tautas klases sekcijas vadītāja K.Ansone


 • LJF biedru pārstāvji, T.Rezņuka, J.Trubānovs, N.Ņukša, E.Baradovska, E.Cēsinieks


Sēdes vadītājs D.Līvmanis

Sēdes protokolētājs E.BaradovskaDienas kārtība-


 1. Ziemas čempionāta IV posma nolikums

 2. Nacionālā Čempionāta nolikums

 3. K.Egles iespaidi par sacensībām Polijā

 4. Semināri 2019.gadā

 5. Dažādi


Priekšlikumi-

 1. Priekšlikums uzaicināt Ziemas Čempionāta IV posmā maršruta sastādītāju no Lietuvas

 2. Priekšlikums sākt Ziemas Čempionāta IV posmu 9.00.

 3. Jaunzirgu maršrutus rīkot ar speciālajām 2 fāžu sacensībām

 4. Ziemas Čempionāta IV posmu sākt ar 120cm maršrutu bez ierobežojumiem

 5. Nacionālajā Čempionātā bērniem, amatieriem, poniju jātniekiem, rīkot maršrutus ar artikulu 238.1.1 (bez laika uzskaites), maršrutā saņemtie soda punkti tiek pārlikti uz titulu izcīņas maršrutu.

 6. Nacionālajā Čempionātā rīkot apbalvošanas tikai titula izcīņas (fināla) maršrutos. Sportisti, kuri veikuši iepriekšējos maršrutus bez soda punktiem saņem atpakaļ samaksātās starta naudas.

 7. Titulu izcīņas rīkot divos marŗutos sekojošām grupām- amatieri, 5 gadus veci zirgi, 6-7 gadus veci zirgi, pieaugušie, juniori un jaunie jātnieki.

 8. Titulu izcīņas rīkot trīs maršrutos I grupas poniju jātiekiem, II grupas poniju jātniekiem, bērniem.

 9. LJF Prezidents A.Blaus aicina izvērtēt iespēju rīkot LJF Kausa V posmu kādā no klubiem.K.Egles iespaidi par sacensībām Polijā-

No 7-10.martam piedalījos CSI1* sacensībās Polijas galvaspilsētā Varšavā, kuras tika rīkotas kopā ar CSI3* WLF sacensībām. Sacensības atbilda visiem noteikumiem, kādas paredzētas 3 zvaigžņu sacensībām, tā kā tas bija mūsu zonas Pasaules Kausa fināls, bija iespēja vērot interesantus un sarežģītus maršrutus. Galvenajā maršrutā tikai divi sportiskie pāri veica maršrutu bez soda punktiem. Par cik sacensības notika marta sākumā, maniem zirgiem vēl nebija pietiekoši laba sportiskā forma šāda līmeņa sacensībām. Tomēr ar saviem startiem esmu ļoti apmierināta.

Semināri-


A.Blaus pastāstīja par iespējamo semināru pie Latvijas vadošā konkūrista K.Neretnieka aprīļa mēnesī, saskaņojot datumus ar sportistu.


Dažādi-

 • A.Blaus atgādināja, ka biedru kopsapulcē tika pieņemts lēmums, par biedru naudas apmaksu līdz tekošā gada 1.martam. Tiem klubu biedriem, kuru klubi nav izpildījuši savas saistības attiecībā par biedru naudas apmaksu var tikt liegta iespēja startēt ieskaites sacensībās.

 • Amatieru sekcijas vadītāja atkārtoti lūdza iesniegt klubiem sportistu-amatieru sarakstu. Ja kādu iemeslu pēc klubs to nav izdarījis, paši sportisti var iesniegt veidlapu I.Krūmiņai.


 • T.Rezņuka ieteica iespēju samazināt bērnu maršrutos startējošo vecumu līdz 14 gadiem, atbilstoši starptautiskajiem noteikumiem.


 • Tautas klases sekcijas vadītāja K.Ansone lūdza dažādot atvērto maršrutu artikulus.


 • D.Līvmanis sniedz paskaidrojums par noteikumiem, kuri spēkā no 2019.gada 1.jūnija- Atļautās trenzes, laužņu iemaukti un pelhami LJF sacensībām jaunzirgiem līdz 5 gadi ieskaitot, maršrutos bērniem, poniju jātniekiem, amatieriem un visās stila sacensībās • Nolemj

 • Nepielaist pie starta Ziemas Čempionāta IV posmā sportistus, kuru klubi nav samaksājuši LJF biedra naudu par 2019.gadu

 • Nepielaist pie starta amatieru klases sportistus, par kuriem nav saņemts iesniegums

 • Poniju sekcijas vadītājai M.Pintei jāizstrādā priekšlikumi nacionālajiem noteikumiem poniju jāšanas sacensībām

 • Izstrādāt Nacionālā Čempionāta nolikumu atbilstoši priekšlikumiem

 • Turpināt ievērot Starptautiskās Federācijas (FEI) noteikumus attiecībā uz poniju jāšanas sacensībām. Nepieļaist pie starta poniju jātniekus vecākus par 16 gadiem.

 • Tautas klases sekcijas vadītājai K.Ansonei izvērtēt vai vajadzīgs mainīt sacensību noteikumus tautas klases sportistiem.


 

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes iela 4, Rīga, LV-1067, Latvija


PROTOKOLS

LJF zirgu labturības un veterinārās komisijas sēde


2019.gada 26.martā

Nr.2/2019

pulksten 10:30 (onlainā)


Sēdē piedalās: 5 dalībnieki – priekšsēdētājs Mareks Samohvalovs, Jolanta Lapiņa, Juris Mežnieks, Iveta Daubure, Anna Vainute.


Sēdes vadītājs: Mareks Samohvalovs

Sēdes protokolētājs: Jolanta Lapiņa


Darba kārtība:

 1. M.Samohvalova ziņojums par konstatēto EI (zirgu gripas) uzliesmojumu Latvijā, Ropažu novadā stallī ar 49 zirgiem. Stallī šobrīd tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, t.sk. slimo zirgu ārstēšana un izolēšana, ierobežojums zirgu izvešanai vismaz uz 21 dienu;

 2. Nepieciešamie piesardzības pasākumi novietnēs ievedot un izvedot zirgus, dodoties uz sacensībām;

 3. Ierosinājumi par biodrošības pasākumu nodrošināšanu staļļos un sacensību vietās;

 4. Zirgu gripas vakcinācija, to kontrole sacensību un publisko pasākumu vietās ar zirgu piedalīšanos.

Ziņojumi un priekšlikumi

 1. M.Samohvalos izceļ, ka svarīgi, lai LJF un biedru rīkotajās sacensībās tiktu ievērotas LJF veterinārās prasības un sacensību organizatori vairāk apzinātos savu atbildību šo prasību izpildē.

 2. M.Samohvalovs informē, ka ir piedalījies LVB Zirgu ārsta sekcijas sanāksmē 15.februārī. Zirgu ārstu sekcijas viedoklis par zirgu gripu ir publicēts LJF vietnē sadaļā Veterinārija/Informācija.

 3. J.Lapiņa ierosina apkopot pieejamo informāciju par zirgiem un tiem sporta klubiem, kuri ir bijuši sacensībās kopā ar zirgu gripu, iespējams, skartajiem zirgiem šī gada martā.

 4. J.Lapiņa izsaka priekšlikumu, J.Mežniekam kā komisijas loceklim un LJF prezidija atbildīgajam loceklim par sacensību organizāciju, pārbaudīt kādas izmaiņas un uzlabojumi veikti LJF ieskaites sacensību organizācijā, vai tiek nodrošināti sacensību organizatoru veterinārārsti visās LJF kalendārā plāna sacensībās.


Nolemj:

 1. Informēt par veicamajiem piesardzības pasākumiem novietnēs, sagatavot informatīvu materiālu par zirgu gripu publicēšanai LJF vietnē sadaļā Veterinārija.

 2. Ātrākai un efektīvākai informācijas apmaiņai, LJF vietnē publicēt paziņojumu par gripas uzliesmojumu Latvijā.

 3. Kontrolēt vai sacensību organizators ir nolīdzis veterinārārstu, kurš savukārt ir iepazinies ar LJF veterinārajām prasībām un sekmē to izpildi.

 4. Pārbaudīt pēc sacensībām saņemtās atskaites formas, vai ir vēl gadījumi, kad sacensībās piedalās nevakcinēti zirgi vai netiek uzrādītas zirgu pases. Publicēt to klubu nosaukumus, kuru pārstāvji neievēro LJF veterinārās prasības.

 5. Pārbaudīt vai visos sacensību nolikumos minēta atsauce, ka zirgiem dodoties uz sacensībām obligāti jābūt līdzi zirga pasei un sacensību vietā un laikā jāievēro LJF veterinārās prasības.

 6. Apkopot ar zirgu gripu saslimušo zirgu pieejamos datus un informāciju, sekot līdzi uzliesmojuma izplatībai, nepieciešamības gadījumā papildus informēt sabiedrību.Sēdes vadītājs


M.Samohvalovs

Sēdes protokolētājs


J.Lapiņa

Sēdes beigu laiks 12:30

 

 

 

 

Arhīvs:

LJF padomes sēdes - 2018

LJF padomes sēdes - 2017 

LJF padomes sēdes - 2016

LJF padomes sēdes - 2015

LJF padomes sēdes - 2014

LJF padomes sēdes - 2013

LJF padomes sēdes - 2012

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX