Nolikumi : ARHĪVS : 2019 : 05-08.2019 :

6.07.2019. Latvijas Jaunatnes Olimpiādes sacensības jātnieku sportā - JSK “Princis”, Ozolnieki

 419448/4.12-Jatnieku sports_LJO-2019 (2).doc (62.50 KB) 

LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA

(LJF)

 

Sacensību veidi

 

Mix (2)

 

 

iejāde

 

konkūrs (šķēršļu pārvarēšana)

 

Sacensību laiks un vieta

 

2019.gada Latvijas Jaunatnes Olimpiādes sacensības jātnieku sportā notiks 6.jūlijā, Ozolniekos, JSK “Princis”.

 

Sacensību vadība

 

Sacensības vada LJF apstiprināta Organizācijas un Tiesnešu kolēģija.

 

Sacensību dalībnieki

 

Olimpiādes sacensībās piedalās republikas nozīmes pilsētu un novadu (turpmāk – pašvaldību) komandas.

Olimpiādē piedalās Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie Latvijas Republikas iedzīvotāji.

Olimpiādē piedalās tikai akreditētie dalībnieki, kurus apstiprina Akreditācijas komisija, saskaņojot ar attiecīgā sporta veida federāciju.

Dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu pašvaldību.

Dalībnieku vecuma ierobežojumus startam Olimpiādē nosaka attiecīgo  sporta veidu nolikumi - specifikācijas.

Olimpiādes dalībnieka statuss tiek piešķirts akreditētiem treneriem, apkalpojošajam personālam, mediķiem, komandas vadībai un delegācijas – komandas vadītājam.

Komandas vadītāju apstiprina un pilnvaro attiecīgā pašvaldība.

Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild komandas vadītājs.

Sacensību organizatori nav atbildīgi par sacensību iespējamo dalībnieku traumām un nelaimes gadījumiem.

 

Sacensībās var piedalīties dalībnieki, kuri dzimuši 2002.-2005.gadā.

Sacensību dalībniekiem ir jābūt LJF biedriem.

 

Pieteikumi

 

Olimpiādes pieteikumi dalībai Olimpiādes sacensībām jāiesūta Akreditācijas komisijai līdz 2019.gada 14.jūnijam plkst.24:00 atbilstoši pieteikuma elektroniskai formai Olimpiādes mājas lapā http://www.latvijasolimpiade.lv/ , sadaļā Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 2019 / pieteikumi.

Ja dalībnieks tiek pieteikts pēc 2019.gada 14.jūnija līdz 2019.gada 24.jūnijam plkst.24:00, tad par katru pieteikto dalībnieku Olimpiādes Sekretariātā tiek iemaksāti EUR100 (viens simts eiro), pārskaitot tos uz LOK norēķinu kontu AS Swedbank konta Nr.:LV38HABA000140J063161, ar norādi “dalības maksa par “dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums”, saskaņā ar Latvijas Jaunatnes VIII Olimpiādes 2019 Nolikumu”.

Ja dalībnieks tiek pieteikts pēc 2019.gada 24.jūnija līdz 2019.gada 3.jūlijam plkst.24:00, tad par katru pieteikto dalībnieku Olimpiādes Sekretariātā tiek iemaksāti EUR300 (trīs simti eiro), pārskaitot tos uz LOK norēķinu kontu AS Swedbank konta Nr.:LV38HABA000140J063161, ar norādi “dalības maksa par “dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums”, saskaņā ar Latvijas Jaunatnes VIII Olimpiādes 2019 Nolikumu”.

Pēc 2019.gada 3.jūlija pieteikt dalībniekus Olimpiādei nav iespējams.

Dalībniekus saskaņā ar Nolikumu Olimpiādes sacensībām piesaka pašvaldības komandas vadītājs.

Pieteikuma elektroniskās formas un parole pašvaldības komandas vadītājam tiks nosūtīta 2019.gada martā.

 

 

 

 

Akreditācija

 

Olimpiādes dalībniekus akreditē attiecīgās pašvaldības komandas vadītājs.

Veicot akreditāciju, komandas vadītājs Akreditācijas komisijai uz Olimpiādes laiku iesniedz ar savu parakstu apliecinātas pasu vai dzimšanas apliecības gaismas kopijas tiem Olimpiādes dalībniekiem, kuri piedalīsies Olimpiādē.

Pašvaldības komandas vadītājam, pirms aizsargājamu personas datu iesniegšanas Akreditācijas komisijai, Sekretariātam vai ievadīšanas pieteikuma elektroniskajā formā, jāsaņem attiecīgā Olimpiādes dalībnieka kandidāta piekrišana personas datu apstrādei sakarā ar kandidēšanu dalībai un dalību Olimpiādē.

Personas datu aizsardzības nolūkos, personu apliecinošo dokumentu kopijas pēc komandas vadītāja pieprasījuma tiks atgrieztas Olimpiādes pēdējā dienā 2019.gada 7.jūlijā. Gadījumā, ja personu apliecinošo dokumentu kopijas netiks izņemtas, tās tiks iznīcinātas.

Akreditācijas komisijas darba laiks:

  • Rīgā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49, no 2019.gada 25.jūnija–3.jūlijam plkst.10:00 – 16:00, iepriekš piesakoties pa tel:67519207;
  • Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā, Kronvalda ielā 24, 2019.gada 4.jūlijā no plkst.12:00 – 20:00.

 

Personas datu apstrāde

 

Personas datu, tai skaitā akreditācijas datu, apstrādes pārzinis ir Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK). Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim normatīvajos aktos, īpaši Sporta likumā, un šajā nolikumā noteikto pienākumu veikšanai. Personas datu apstrādes mērķis ir Latvijas Jaunatnes Olimpiādē iesaistīto personu uzskaite, akreditācija, veikto aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaite un analīze, materiālo vērtību izlietojuma uzskaite, kā arī Latvijas Jaunatnes Olimpiādes popularizēšana un atspoguļošana medijos. Latvijas Jaunatnes Olimpiādes laikā tiks veikts pasākuma un tā dalībnieku foto un video ieraksts un tā publicēšana (tai skaitā, bet ne tikai tiešraide, foto un video materiālu uzglabāšana publiskas pieejamības arhīvā un minēto materiālu atkalizmantošana), nododot šādas tiesības arī LOK izvēlētiem sadarbības partneriem. Dati par Latvijas Jaunatnes Olimpiādes dalībnieku skaitu, reģionālo un mācību iestādes piederību, kā arī sportiskajiem sasniegumiem tiks publiskoti kā apkopotā, tā detalizētā veidā. Personas datus saņems LOK darbinieki un tās partneri – tiem noteikto pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz tajos noteiktā termiņa notecējumam. Iesaistītajām personām ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot vai dzēst nepareizus vai neaktuālus datus, iebilst pret savu personas datu apstrādi (personas datu apstrāde nepieciešama personas dalības nodrošināšanai Latvijas Jaunatnes Olimpiādē, tādēļ personas datu apstrādes pārtraukšana izraisīs arī šādas dalības pārtraukšanu), pārnest savus personas datus, kā arī, gadījumā, ja tās uzskata, ka tiek veikta nelikumīga viņu personas datu apstrāde – vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību.

 

Sacensību norise

 

Sacensības notiek saskaņā ar FEI (Starptautiskā Jātnieku federācija) un LJF noteikumiem.

 

Iejādes sacensības:

-          Individuālā bērnu shēma (Individual Competition Children Test 2018)

Sacensības iejādē notiks uz smilšu laukuma 20x60m.

Uzvarētāju nosaka pēc augstākā rezultāta, kurš izteikts %. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāka vieta tam sportistam, kuram lielāka vecākā tiesneša atzīmju summa.

Vienam zirgam vienā dienā var būt ne vairāk kā divi starti.

Zirgu vecums – 6/seši/ gadi un vecāki

 

Konkūra sacensības:

-          maršruts Nr.1. – 110cm (Art.274.1.5.3.) sacensības divās fāzēs;

-          maršruts Nr.2. – 115cm (Art.238.2.2.) sacensības ar vienu pārlekšanu uz laiku;

Sacensības konkūrā notiks uz smilšu laukuma.

Sacensības norisinās divos maršrutos. Ja dalībnieks kādā no maršrutiem tiek izslēgts vai izstājas, viņš atbilstoši iegūtajiem punktiem tiek klasificēts pēc dalībniekiem, kuri ir piedalījušies un ieguvuši punktus abos maršrutos.

 

Punktu piešķiršanas tabulā:

1v.-30 p.; 2v.-25 p.; 3v.-22; 4v.-20 p.; 5v.-18 p.; 6v.-16 p.; 7v.- 15 p.; 8v.- 14 p.; 9v.- 13 p.;

10v.- 12 p.; 11v.- 11 p.; 12v. – 10 p.; 13v.- 9 p.; 14v.- 8 p.; 15v.- 7p.

Maršrutā Nr.2. iegūtos punktus reizina ar koeficientu 1,35.

Uzvarētāju nosaka pēc abos maršrutos iegūto punktu summas.

Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu izcīna dalībnieks, kurš ir uzrādījis labāku rezultātu maršrutā Nr.2.

 

Sacensību dalībnieki iejādes un konkūra sacensībās drīkst piedalīties tikai ar vienu no diviem pieteikumā norādītajiem zirgiem (zirgu vecums – 6/seši/ gadi un vecāki). Pieteikumā ir jānorāda, kurš no zirgiem ir paredzēts rezervei.* Zirga maiņa pēc pirmā maršruta nav pieļaujama.

*- Traumu vai slimību gadījumā, kurš rada neiespējamu zirga piedalīšanos sacensībās, komandas pārstāvis, ar Galvenās tiesnešu kolēģijas piekrišanu, var nomainīt zirgu ar iepriekš papildus pieteikto (ja tāds ir), ne vēlāk kā stundu pirms pasākuma pirmo sacensību sākuma. Šajā gadījumā komandas pārstāvim vismaz vienu stundu pirms sacensību sākuma, jāuzrāda oficiāli atzīta veterinārā ārsta rakstiska atziņa par nevēlamu vai neiespējamu zirga piedalīšanos sacensībās.

Aizstāšanas gadījumā starta kārtība paliek nemainīga.

Zirgu veterinārajai dokumentācijai jābūt noformētai saskaņā ar LR Veterināro likumdošanu.

 

Apbalvošana

 

Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem, ceturtā – sestā vieta ar diplomiem.

 

 

Dopinga kontrole

 

Dopinga kontroli veic Sporta medicīnas valsts aģentūras pilnvarotie dopinga kontrolieri.

Dopinga kontrolei var tikt pakļauts jebkurš sacensību dalībnieks pēc dopinga kontroliera izvēles.

Dopinga kontroles procedūra notiek atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajām prasībām.

Antidopinga noteikumu pārkāpuma gadījumā attiecīgā sporta veida federācija izskata pārkāpuma apstākļus un pieņem lēmumu par sankcijām.

 

 

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX