LJF IZPILDINSTITŪCIJA : LJF biedru sapulces :

LJF Biedru sapulces - 2019

 419496/LJF biedru sapulce 19.01.2019.docx (34.46 KB)

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes  iela 75, Rīga, LV-1067, Latvija

 

 

LJF biedru sapulces

PROTOKOLS

Rīgā, 2019. gada 19. janvārī

Nr.1

pulksten 16:00

 

 

Biedru sapulci sasaucis biedrības “Latvijas Jātnieku federācija” (turpmāk tekstā LJF izpildinstitūcija) Prezidijs, biedriem paziņojot par sapulci elektroniski 2019. gada 15. decembrī biedrības LJF mājas internetā lapā www.ljf.lv.

 

 

Sapulcē piedalās

69 (sešdesmit deviņi) no 76 (septiņdesmit sešiem) biedrības biedriem

 

Sapulces vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus

Sapulces protokolētājs

Balsu skaitīšanas komisija

Biedrības LJF sekretāre Tatjana Sadovina

Anita Mangale, Indra Gabaliņa, Terēze Rozenberga

 

Darba kārtība

 

1.      LJF prezidenta ziņojums par LJF un to struktūrvienību darbību 2018. gadā un galvenajiem uzdevumiem 2019. gadā.

2.      LJF Statūtu grozījumu apstiprināšana.

3.      LJF Konkūra sportistu, treneru un tiesnešu padomes darba aktualitātes (priekšsēdētājs Dainis Līvmanis).

4.      LJF Iejādes sportistu, treneru un tiesnešu padomes darba aktualitātes (priekšsēdētāja Anita Mangale).

5.      LJF Pajūgu braukšanas sportistu, treneru un tiesnešu padomes darba aktualitātes (priekšsēdētāja Ligija Biteniece).

6.      Zirgu labturības un veterināro jautājumu aktualitātes (komisijas priekšsēdētājs Mareks Samohvalovs).

7.      Dažādi.

 

 

LJF prezidents Agris Blaus atklāj biedru sapulci, iepazīstinot klātesošos ar dienas kārtību.

 

1. LJF prezidenta ziņojums par LJF un to struktūrvienību darbību 2018. gadā un galvenajiem uzdevumiem 2019. gadā.

1.      LJF prezidents Agris Blaus iepazīstina sapulces dalībniekus ar LJF struktūru un izveidotajām struktūrvienībām.

2.      Ziņo par sponsoru finansiālā atbalsta apjoma kritumu 70% apmērā.

3.      Aizvadītajā sezonā sporta bāzē Kleisti aizvadītas 30, bet reģionos 20 ieskaites sacensības.

4.      Informē par aizvadītajiem semināriem konkūrā, iejādē un pajūgu braukšanā.

5.      Informē, ka sacensību amatpersonas piedalījušās apmācībās un cēlušas savu kvalifikāciju (D. Līvmanis, I. Miķelsons, I. Miķelsone – konkūrs, A. Mangale  - iejāde, I. Kursīte – pajūgu braukšana)

6.      Ierosina mainīt LJF padomju nosaukumus uz Konkūra padome, Iejādes padome un Pajūgu braukšanas padome.

7.      Informē, ka ir izstrādāts nolikums Nacionālās kategorijas maršrutu sastādītāju konkūrā kvalifikācijas iegūšanai.

8.      Informē par licences ieviešanu sportistiem.

8.1.LJF vadība izstrādās licencēšanas kārtību.

8.2. Visām sporta disciplīnām viena kopēja licence.

8.3. Pajūgu braukšanai licences maksa samazināta.

8.4. Licenču nauda tiks izlietota ieskaites sacensību kvalitātes celšanai un atbalstam. Sportistu reģistra izstrādei un uzturēšanai.

 

2. LJF Statūtu grozījumu apstiprināšana.

 

LJF prezidents Agris Blaus informē klātesošos par LJF statūtu izteikšanu jaunā redakcijā.

1. Izteikt Statūtu  2.3. punktu sekojošā redakcijā:

LJF darbības mērķis ir organizēt, vadīt un attīstīt jātnieku sportu Latvijas Republikā. LJF ar saviem uzdevumiem:

 

2. Izteikt Statūtu  2.3.5. punktu sekojošā redakcijā:

izsniedz licences LJF sportistiem un nosaka maksas apmērus par licenci;

 

3. Izteikt Statūtu  4.5.punktu sekojošā redakcijā:

Ja Prezidijs vai Biedru sapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par biedru, jaunajam biedram jāsamaksā biedru nauda  pilnā apmērā divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. LJF biedriem ikgadējā biedru nauda pilnā apmērā jāsamaksā līdz tekošā gada 1.martam. Biedru naudas apmēru nosaka Biedru sapulce.

 

4. Izteikt Statūtu  4.6.1. punktu sekojošā redakcijā:

nenomaksāta biedru nauda  saskaņā ar Statūtu 4.5. punktu;

 

5. Izteikt Statūtu  5.11. punktu sekojošā redakcijā:

Biedru sapulce notiek atklāti, ja motivētu lēmumu par citādu sapulces norises kartību nepieņem Biedru sapulce.

 

6. Izteikt Statūtu  5.13.5.  punktu sekojošā redakcijā:

revīzijas komisijas ievēlēšana vai zvērināta revidenta pieaicināšana;

 

7. Izteikt Statūtu  5.13.7. punktu sekojošā redakcijā:

LJF biedru naudas apmēra un maksāšanas kārtības apstiprināšana.

 

8. Izteikt Statūtu  6.4.3. punktu sekojošā redakcijā:

izveido un apstiprina LJF darbības struktūrvienības un to Nolikumus;

 

9. Izteikt Statūtu 6.4.15. punktu sekojošā redakcijā:

izsniedz sportistiem licences, nosakot maksāšanas kārtību un apmēru;

 

10. Izteikt Statūtu 6.14. punktu sekojošā redakcijā:

LJF darbības struktūrvienību uzdevumus, tiesības un pienākumus nosaka Nolikumi, ko apstiprina Prezidijs.

 

11. Izteikt Statūtu  7.2. punktu sekojošā redakcijā:

Revīzijas komisija vai zvērināts revidents:

 

Balsoja par: 67, pret: 2 , atturas: nav

Nolēmj:

Atbalstīt statūtu grozījumus minētajā redakcijā.

 

Par biedru naudām:

Agris Blaus ierosina biedru naudas apmēru noteikt 150,00 EUR apmērā.

Biedru diskusija par biedru naudas apmēru un izlietojumu:

Kāpēc nevar noapaļot uz 140, 00 EUR apmērā (Dz. Blūma).

Biedru viedoklis, ka biedru naudas nepieciešams celt, aprēķinot 20.00 EUR mēnesī (I. Krīgere).

Tiek izvirzīts priekšlikums balsošanai,  noteikt biedru naudas apmēru 200.00 EUR gadā.

Balsoja par: 61, pret: 6 , atturas: 2

 

3. LJF Konkūra sportistu, treneru un tiesnešu padomes darba aktualitātes (priekšsēdētājs Dainis Līvmanis).

 

1.      Informē par konkūra padomes darbu uzsverot, ka mazākā padomes sastāvā tās darbība ir efektīvāka un produktīvāka.

2.      Padome sastāda LJF ieskaites sacensību nolikumus un nodod LJF prezidentam apstiprināšanai.

3.      Informē par aizvadītajiem semināriem un, ka šāda prakse tiks turpināta, piesaistot Latvijas vadošos sportistus.

 

4. LJF Iejādes sportistu, treneru un tiesnešu padomes darba aktualitātes (priekšsēdētāja Anita Mangale).

1.      Atzinīgi tiek novērtēta aizvadītā sezona un sacensību kvalitāte. Aizvadītajā sezonā tika sarīkotas 10 ieskaites sacensības. Sportisti iejādes disciplīnā sacensībās piedalījušies no 32 klubiem ar aptuveni 900 startiem. 

2.      Baltijas līgas sacensības tika organizētas piekto gadu.

3.      Seši Iejādes sportisti startējuši dažāda līmeņa starptautiskajās sacensībās. Augstākie sasniegumi Elzai Zaķei, kura izcīnījusi 1.-2. vietu Mazajā apļa sacensībās.

4.      Pēdējā izstrādes stadijā ir Iejādes tiesnešu sertificēšanas nolikums, kuru tuvākajā laikā varēs nodot apstiprināšanai LJF prezidijā.

5.      Tika noorganizēti 7 semināri.

6.      Tiek plānots izstrādāt nolikumu par Nacionālās kategorijas iejādes stjuarta statusa iegūšanu.

5. LJF Pajūgu braukšanas sportistu, treneru un tiesnešu padomes darba aktualitātes (priekšsēdētāja Ligija Biteniece).

1.      Informē, ka aizvadītajā sezonā  sportisti ir piedalījušies 14 dažāda mēroga  sacensībās, no kurām septiņas norisinājušās  Latvijā.

2.      Sportisti sezonu aizvadījuši ar 113 startiem. Tika pārstāvētas zirgu un poniju vienjūgu klases un zirgu divjūgu klase.  Papildus braucēji sacentās atvērtajā, jaunzirgu, jauno braucēju un bērnu kategorijās.

3.      Nozīmīgākie starti   - Anda Pavlovska (Wilde Transports) kvalificējās un piedalījās Pasaules čempionātā vienjūgiem Holandē.

4.      Padomē strādā pie sporta veida reglamentējošo nolikumu uzlabošanas un pilnveidošanas un šo izmaiņu projektu izstrādes.

5.      Sekcijas biedru sēde – plānota 9. martā,  bet, iespējams, notiks ātrāk. Par  konkrētu datumu vienosies padome.

6. Zirgu labturības un veterināro jautājumu aktualitātes (komisijas priekšsēdētājs Mareks Samohvalovs).

 

1.      Informē, ka ir izstrādātas LJF Veterinārās prasības (stājas spēkā ar 01.01.2019)

2.      Veiksmīgai zirgu gripas profilaksei svarīgi ievērot pareizu vakcinācijas shēmu un vakcinēt klīniski veselus zirgus.

3.      Veterinārā komisija nākotnē plāno sagatavot ieteikumus biodrošības ievērošanai.

 

Biedru diskusija par zirgu gripas vakcinācijas nepieciešamību un vai ir laboratoriskie pētījumi kas to apstiprina. Vai ir iespējami izņēmumi jaunzirgiem.  (E. Baradovska, I.Kursīte, A. Stafecka)

 

Sapulces vadītājs                                         (personiskais paraksts)                         A.Blaus                    

Protokolists                                                 (personiskais paraksts)                    T.Sadovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhīvs:

LJF Biedru sapulces - 2018

LJF Biedru sapulces - 2017

LJF Biedru sapulces - 2016

LJF Biedru sapulces - 2014

LJF Biedru sapulces - 2012

 

 

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX