LJF IZPILDINSTITŪCIJA : LJF prezidija sēdes :

LJF Valdes sēdes - 2020

 420549/LJF prezidija sede_1 2020.docx (27.05 KB)

 420549/LJF prezidija sede_2 2020.doc (22.50 KB)

 420544/PROTOKOLS 27.06.2020.docx (25.69 KB)

 420549/LJF prezidija sede_3 2020.doc (23.50 KB)

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes ielā 4, Rīga, LV-1067, Latvija

 

 

LJF prezidija sēdes

PROTOKOLS Nr.1

2020.gada 11.janvārī

 

 

Prezidija sēde notika Rīgā, Rātsupītes ielā 4, SC „Kleisti”,  plkst.18:00

 

 

Sēdē piedalījās LJF prezidija locekļi:

 

Sēdē piedalās:

Agris Blaus, Dainis Līvmanis, Juris Mežnieks, Edgars Treibergs, Mareks Samohvalovs, Ligija Biteniece, Ojārs Petrēvics.

 

 

 

Kristīne Lisovska, Anita Mangale, Natālija Šakurova

Sēdes vadītājs:

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus

 

 

Darba kārtība:

 

 1. LJF nolikumu, noteikumu un to izmaiņu izskatīšana un apstiprināšana.
 2. Par gatavošanos PK posmam CSI2*-W, CSIYH1* - Rīga.
 3. Par sponsoru piesaistīšanu PK posma sacensībām.
 4. Semināri LJF biedriem.
 5. Sporta centra „Kleisti” apsaimniekošana.
 6. Dažādi.

Nolēma:

1.      Apstiprināt LJF  nolikumus, noteikumus  un to izmaiņas, veicot nepieciešamos labojumus saskaņā ar attiecīgo sarakstu.

2.      Apstiprināt gatavošanās plānu un atbildīgās personas par PK posma CSI2*-W, CSIYH1* - Rīga rīkošanu.

3.      LJF prezidija locekļiem un atbildīgajām personām piesaistīt PK posma rīkošanai jaunus atbalstītājus.

4.      Atbalstīt iesniegtos projektus par  semināru rīkošanu.

5.      SC „Kleisti” veikt neatliekamos un saskaņotos remonta darbus.

 

LJF prezidija locekļi vienbalsīgi atbalstīja minētos lēmumus.

Protokolu sastādīja:                                                                    Ligija Biteniece

11.01.2020.

 

 

Bedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes ielā 4, Rīga, LV-1067, LatvijaLJF prezidija sēdes

PROTOKOLS Nr.2

2020.gada 26,jūnijā.Prezidija sēde notika attālināti, sazinoties elektroniski, plkst.17:00


Sēdē piedalījās LJF prezidija locekļi:


Sēdē piedalījās:

Agris Blaus, Edgars Treibergs, Juris Mežnieks, Mareks Samohvalovs, Ligija Biteniece, Dainis Līvmanis, Ojārs PetrevicsKristīne Lisovska, Anita Mangale

Sēdes vadītājs:

Biedrības LJF prezidents Agris BlausDarba kārtība:


 1. Par LJF prezidija un Pajūgu braukšanas sekcijas kopīgo biedru sapulci 27.06.2020.

 2. Par sacensību kalendāro plānu 2020.gadam un tā izmaiņām.

 3. Par gatavošanos PK posmam CSI2*-W, CSIYH1* - Rīga 2020.

 4. Par LJF Pajūgu braukšanas sekcijas iekšējās kartības noteikumu un amatpersonu kvalifikācijas nolikuma izskatīšanu un apstiprināšanu.

 5. Par plānotajiem remonta darbiem SC „Kleisti”.

 6. Par jauna šķēršļu komplekta iegādi.

 7. Dažādi.

Nolēma:

 1. Piedalīties A.Blauam, E.Treibargam, D.Līvmanim, J.Mežniekam, K.Lisovskai LJF Pajūgu braukšanas sekcijas kopīga biedru sapulcē 27.06.2020. un iepazīties ar sekcijas darbu un citiem aktuāliem jautājumiem.

 2. Apstiprināt sacensību kalendāro plānu 2020.gadam un tā izmaiņas.

 3. PK posma CSI2*-W, CSIYH1* - Rīga 2020 sacensības konkūrā rīkot 2020.gada 03.-06.septembrī un nolēma apstiprināt atbildīgās personas.

 4. Apstiprināt LJF Pajūgu braukšanas sekcijas iekšējās kartības noteikumus un amatpersonu kvalifikācijas nolikumu.

 5. Līdz PK posmam izremontēt sportistu ģērbtuves un iegādāties jaunus ģērbtuves skapīšus. Pieņemt zināšanai par veiktajiem remonta darbiem vīriešu un sieviešu dušas telpās.

 6. Saskaņā ar piešķirto finansējumu 27 000,- eiro apmērā, iegādāties jaunu licencētu „Grand Prix” šķēršļu komplektu.


LJF prezidija locekļi vienbalsīgi atbalstīja minētos lēmumus.


Protokolu sastādīja: Ligija Biteniece

26.06.2020.

PROTOKOLS

LJF prezidija un Pajūgu braukšanas sekcijas biedru kopīga sapulce.

 

2020. gada 27. jūnijā                                                                                                Nr. 1/2020

Plkst. 18.00

 

Piedalās:

-         LJF prezidents - Agris Blaus;

-         Pārstāvji no LJF prezidija - Edgars Treibergs, Juris Mežinieks, Dainis Līvmanis;

-         LJF ģenerālsekretāre - Kristīne Lisovska;

-         10 klubu balsstiesīgie vadītāji vai pilnvarotie pārstāvji no klubiem – SIA “Zirgaudzētava Kocēni”, BDR “Horses.eu”, BDR “JSK “Atēna””, BDR “Zelta rati”, BDR “JSK ”EquiLat””, BDR “JSK “Mežstrazdiņi””, z/s “Atvases”, BDR “Laimes zeme JSK”, SB “Kanu atvars”, BDR “Para Equestrian Support Fund”;

-         LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padome - Agnese Bērziņa, Dace Stūre, Zane Caune, Megija Sargsjane, Ligija Biteniece, Kristaps Caune, Andis Pavlovskis;

-         10 dalībnieki (Anda Pavlovska, Santa Berga, Sintija Varnovska, Juris Juhņēvičs, Zigmunds Tašiņš, Anita Tašiņa, Larisa Klitončika, Nora Ņukša, Renāte Spirģe, Andris Spirģis)

Sapulces vadītājs: LJF prezidents Agris Blaus

Sapulces protokolētājs: Megija Sargsjane

Darba kārtība:

1.     LJF Pajūgu braukšanas sekcijas un LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes darbs disciplīnas attīstībā un sacensību organizēšanā;

2.     Dažādi.

 

Ziņojumi un priekšlikumi:

1.      LJF Pajūgu braukšanas sekcijas un LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes darbs disciplīnas attīstībā un sacensību organizēšanā

A. Blaus iepazīstina ar darba kārtību un informē par sapulces iemeslu. Aicina izteikties katru klātesošo par to, kas neapmierina jebkurā jautājumā ar konkrētu pamatojumu un argumentiem.

A. Blaus norāda, ka Dzintras Blūmas iesniegtais priekšlikums ietvert darba kārtībā sekojošu punktu:

- pajūgu braukšanas sekcijas vadītāja un attiecīgi arī Padomes sastāva maiņa (ko sastāda jaunais vadītājs un apstiprina Prezidijs)

ir juridiski nekorekts, tādēļ netiek iekļauts darba kārtībā.

A. Blaus nolasa J. Astiča (SIA “Trīs Vītolu staļļi”), L. Kronbergas (Nacionālās kategorijas sacensību tiesnesis) un JSK “Atēna” iesūtītās vēstules.

I. Kursīte informē, ka Mareks Jedinaks no šī gada startēs no BDR “Para Equestrian Support Fund”.

Tiek dots vārds Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes priekšsēdētājai Agnesei Bērziņai.

A. Bērziņa aicina visus pajūgu braukšanas sekcijas biedrus aktīvi apmeklēt pajūgu braukšanas sekcijas kopsapulces, kuras norisinās reizi gadā.

A. Bērziņa prezentē klātesošajiem prezentāciju, kas ietver:

1. Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes sastāvs;

2. Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes padarītie darbi;

3. Visaugstākie sasniegumi 2019. gada sezonā.

L. Biteniece iepazīstina klātesošos ar uz pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes locekļa amata kandidātu iesūtītajiem pieteikumiem un komentē, kādēļ padome šobrīd ir esošajā sastāvā.

D. Stūre  izskaidro klātesošajiem konkursa “Latvijas Republikas labākais pajūgu braucējs” vērtēšanas un punktu skaitīšanas sistēmu.

A. Blaus aicina katru klātesošo klubu pārstāvjus un amatpersonas izteikt savu viedokli.

K. Caune uzsver Dzintras Blūmas aktivitātes, kas sekmējušas Latvijas un LJF vārdu nešanu pasaulē negatīvā kontekstā.

I. Krūmiņa (BDR”JSK”EquiLat””) uzskata, ka pajūgi ir kolorīta sabiedrības daļa, taču pauž neapmierinātību par to, ka sākotnēji tika informēta no Dzintras Blūmas, ka sapulces mērķis ir 2019. gada sezonas statistika, bet īstenībā viņas kluba vārds tiek izmantots zem iesnieguma par padomes “gāšanu”.

Z. Caune neizprot, pa kuru laiku padome var strādāt, ja gandrīz katru dienu ir jāatbild uz vismaz pieciem līdzīga satura e-pastiem.

Z. Krūmiņa (BDR “Zelta rati”) izsaka neapmierinātību ar to, ka SB “Kanu Atvars” biedri nepārtraukti veic musinošas darbības.

A. Rēvele (BDR “Laimes zeme JSK”) uzsver, ka visu gadu garumā nav bijušas problēmas ar nevienu no biedriem un uzskata, ka esošā situācija ir komunikācijas trūkums.

A. Tašiņa informē, ka no šīs sezonas startēs no JSK “Fēnikss”. No komentāriem par esošo situāciju atturas.

L. Klintončika pauž, ka pretenziju nav, bet ir komunikācijas trūkums.

R. Bauže (z/s “Atvases”) saskata interešu konfliktu starp pusēm, bet ar padomi konfliktu nav. Iesaka, ka, lai padomē būtu dažādi viedokļi, ir jābūt locekļiem, kas pārstāv dažādus reģionus.

Z. Caune izskaidro L. Klitončikai, kādēļ daļa iesniegto priekšlikumu ir ar atzīmi “Nav ņemts vērā”.

E. Treibergs apstiprina Z. Caunes pamatojumu un skaidrojumu priekšlikumu vērtēšanā.

A. Pavlovskis izsaka priekšlikumu – “Atļaut padomei strādāt esošajā sastāvā”.

R. Spirģe informē, ka no šī gada pārstāvēs klubu BDR “Zirgi Cilvēkiem” Pauž viedokli - “Kā lems, tā brauks. Vairāk komentāru nav”.

S. Varnovska uzdod jautājumus par izdotajiem LJF Pajūgu braukšanas sekcijas iekšējās kārtības noteikumiem (turpmāk tekstā – IKN).

A. Bērziņa atbild uz S. Varnovskas jautājumiem par IKN.

I. Kursīte (BDR “Para Equestrian Support Fund”) uzskata, ka ir izveidojies interešu konflikts, jo padomes sastāvā ir pieci locekļi, kas pārstāv vienu klubu. Konkrēti fakti netiek saņemti.

J. Juhņēvičs (BDR “Laimes zeme JSK”) uzskata, ka katrs pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes loceklis ir liels profesionālis un pretenziju nav.

A. Pavlovska uzskata, ka A. Bērziņa ļoti konstruktīvi pauda viedokli un argumentēja, kādēļ padome ir esošajā sastāvā.

N. Ņukša ir neizpratnē, kādēļ ir izveidojies konflikts, ja pajūgu braukšanas sekcija ir maza un visi ir vienmēr tikuši novērtēti. Kā risinājumu redz divus ceļus – 1. Bezierunu kapitulācijas sistēmas ieviešana vai 2. Pajūgu braukšanas sekcijas likvidācija, ja nespēj sadzīvot.

D. Līvmanis uzskata, ka padomes darbs ir ļoti demokrātisks un tiek strādāts ļoti labi. Pauž, ka nedrīkst dzīvot pagātnē, bet ir jādzīvo nākotnē.

Dz. Blūma (SB “Kanu atvars”) iepazīstina klātesošos ar savu redzējumu par pajūgu braukšanas vēsturi Latvijā.

A. Blaus aicina izteikties Dz. Blūmu vairāk par esošo problēmsituāciju un iemesliem, kas neapmierina padomes darbā, nekā par vēsturi un seniem neatbildētiem personiska rakstura jautājumiem.

Z. Krūmiņa uzskata, ka visas Dzintras Blūmas paustās pretenzijas pret padomi un tās darbu ir radušās, jo Dzintra Blūma nespēj izpildīt kvalifikācijas kritērijus, kas ir piemēroti, lai kvalificētos Latvijas Republikas Nacionālajam čempionātam.

Dz. Blūma izvairās runāt par konkrētiem faktiem un esošo problēmsituāciju un turpina aizskarošu jautājumu uzdošanu padomes locekļiem.

A. Blaus aicina Dz. Blūmu rakstiski iesniegt savus jautājumus, lai konstruktīvi tiktu sniegtas atbildes.

Dz. Blūma atzīst, ka pret padomes darbu pretenziju nav, bet ir personiska rakstura aizvainojums pret L. Bitenieci, kas arī ir iemesls, kādēļ tika virzītas pretenzijas.

E. Treibergs iesaka risināt sacensību vietu uzlabošanas, braukšanas kvalitātes celšanas un sacensību rīkošanas jautājumus, nevis personiskas dabas jautājumus.

 

2.     Dažādi.

Notiek diskusija starp E. Treibergu, J. Mežnieku un Z. Krūmiņu par sacensību rīkošanas problēmām sacensību vietā “Zelta rati” un to risināšanas iespējām.

I. Kursīte uzdod divus jautājumus –

1. Neizprot, kā ar tik daudz noteikumiem var rīkot sacensības?

2. Pauž, ka M. Jedinaks saskaras mobingu no padomes puses un jautā, kā to risināt?

A. Blaus atbild –

1. Iesaka padomei izveidot semināru, kura laikā tiks skaidroti noteikumi.

2. Pauž, ka nav manījis mobingu no padomes nedz M.Jedinaka virzienā, nedz kāda cita un neizprot, kādēļ M. Jedinaks izjūt šādu spiedienu.

A. Blaus saka “Paldies!” klātesošajiem par ierašanos un viedokļu paušanu. “Gaidīsim jaunus sportistus un labus rezultātus”.

 

Sanāksmes vadītājs:   ______________________ Agris Blaus

 

Sanāksmes protokolētājs: ____________________ Megija Sargsjane

Sēdes beigu laiks: 21.00

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes ielā 4, Rīga, LV-1067, Latvija

 

 

LJF prezidija sēdes

PROTOKOLS

2020.gada 21.novembrī

Nr.3

Prezidija sēde notika attālināti, sazinoties elektroniski, plkst.17:00

 

 

Sēdē piedalās LJF prezidija locekļi

Sēdē piedalās

Agris Blaus, Edgars Treibergs, Juris Mežnieks, Māris Millers, Aivars Muravskis, Mareks Samohvalovs, Ligija Biteniece, Ojārs Petrēvics, Dainis Līvmanis

Kristīne Lisovska, Anita Mangale

Sēdes vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus

Sēdes protokolētājs

Ligija Biteniece

Darba kārtība

 

1.      LJF prezidenta atskaite par federācijas darbu, sportistu sasniegumiem 2020.gadā.

2.      LJF un sporta centra “Kleisti” darbība Covid-19 ierobežojumu laikā.

3.      LJF aizvadītās sezonas darbības analīze.

4.      LJF 2021. gada sezona.

5.      Sporta centra „Kleisti” apsaimniekošana.

6.      Sponsoru piesaistīšana jātnieku sportam.

7.      Dažādi.

1.                  A. Blaus izsaka pateicību visam LJF prezidija sastāvam par ieguldīto darbu aizvadītajā gadā.

2.                  A. Blaus informē, ka aizvadītā sezona noritējusi veiksmīgi un ir bijusi notikumiem bagāta. Šādu līmeni nepieciešams saglabāt arī nākamajā sezonā, turpinot organizēt sportistu, treneru un citu interesentu izglītojošus pasākumus.

3.                  LJF prezīdija biedri izsakās par LJF un sporta centra “Kleisti” darbību Covid-19 ierobežojumu laikā.

4.                  A. Blaus informē par naudas izlietojumu sporta centra „Kleisti” apsaimniekošanā un par dokumentācijas apriti LJF.

 

Nolemj:

1.      Apstiprināt LJF prezidenta atskaiti par federācijas darbu, sportistu sasniegumiem 2020.gadā.

2.      Apstiprināt LJF 2021.gada budžetu.

3.      Piesaistīt jaunus atbalstītājus jātnieku sportam (atbildīgie – LJF prezidija locekļi).

4.      Apstiprināt LJF  nolikumus, noteikumus  un to izmaiņas, veicot nepieciešamos labojumus saskaņā ar attiecīgo sarakstu.

 

LJF prezidija locekļi vienbalsīgi atbalstīja minētos lēmumus.

 

Protokolu sastādīja:                                                                    Ligija Biteniece

21.11.2020.

 

 

 

Arhīvs:

LJF Valdes sēdes - 2019

LJF Valdes sēdes - 2018

LJF Valdes sēdes - 2017

LJF Valdes sēdes - 2016

LJF Valdes sēdes - 2015

LJF Valdes sēdes - 2014

LJF Valdes sēdes - 2013

LJF Valdes sēdes - 2012

 

 

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX