LJF IZPILDINSTITŪCIJA :

LJF biedru sapulces

 LJF biedru sapulce 15.12.2023..docx (43.03 KB)

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes iela 4, Rīga, LV-1067, Latvija

 

LJF biedru sapulces

PROTOKOLS

Rīgā, 2023.gada 15.decembrī

Nr.1

pulksten 18:00

 

 

Biedru sapulci sasaukusi biedrības “Latvijas Jātnieku federācija”- turpmāk tekstā LJF izpildinstitūcija - sapulce izziņota 2023. gada 28. novembrī elektroniski biedrības LJF mājas internetā lapā www.ljf.lv.

 

Sapulcē piedalās

56 (piecdesmit seši) no 106 (viens simts seši) biedrības biedriem, sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.

Sapulces vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus

Sapulces protokolētājs

Balsu skaitīšanas komisija

Ligija Biteniece

Anna Stafecka, Agnese Bērziņa, Laura Liberte Andersone

Darba kārtība

LJF prezidenta ziņojums Agris Blaus.

LJF Konkūra sportistu, treneru un tiesnešu padomes darba aktuālitātes Dainis Līvmanis.

LJF Iejādes sportistu, treneru un tiesnešu padomes darba aktuālitātes Anita Mangale.

LJF Pajūgu braukšanas sportistu, treneru un tiesnešu padomes darba aktuālitātes Agnese Bērziņa.

Zirgu labturības un veterināro jautājumu aktuālitātes Mareks Samohvalovs.

Dažādi.

LJF prezidenta ziņojums.

LJF prezidents Agris Blaus iepazīstina sapulces dalībniekus ar dienas kārtību

Ziņo par 2022./2023. gada sacensību sezonas aktivitātēm.

Visas LJF ieplānotās sacensības ir notikušas. Klubu rīkotās sacensības šogad notikušas par 7% vairāk nekā iepriekšējā sezonā.

Balstoties uz FEI novērotāju ieteikumiem, pieņemts lēmums zāles laukumu atstāt ar zāles segumu un nepārveidot to par laukumu ar smilšu segumu. Divreiz gadā tas tiek uzlabots, to papildinot ar speciālu smilšu maisījumu.

Smilšu laukumam jāmeklē risinājumi attīrīt meliorācijas sistēmu.

LJF sportisti ir daudz piedalījušies starptautiskās sacensībās un bieži izcīnījuši pirmās trīs godalgotās vietas.

Veiksmīgi darbojas LJF Facebook kanāls, kurā biedri ātri un operatīvi var redzēt aktuālo informāciju.

Valstiski lielākais uzsvars tiek likts uz tautas sportu. Augstas klases sasniegumu kritēriji ir novienādoti ar masveida sportu un tautas sportu. Tāpat valstiski uzsvars tiek likts uzbērnu un jauniešu iesaisti sportā, lai viņi neklaiņo pa ielām un pavada laiku veselīgi.

Pajūgu braukšanā sportisti piedalījušies daudz sacensībās, Kocēnos notikušas arī starptautiskās sacensības.

Sportistu starti starptautiskajās sacensībās Grand Prix shēmās un maršrutos tiek finansiāli atbalstīti no LJF.

Ir audzis kopējais LJF sacensību dalībnieku skaits vairāk nekā par 12%.

Konkūrā daudz klubi ir sākuši rīkot reģionāla mēroga sacensības, parasti tās ir kā svētki visam novadam kuras apmeklē daudz skatītāju.

PK konkūrā un CDI3* atsauksmes teicamas. Saūda Arābijas uzraugs no FEI atzina, ka FEI ir sniegusi ļoti labas atsauksmes par Latviju. Lai varētu rīkot PK posmus iejādē un konkūrā, Latvijas Jātnieku federācijai FEI jāsamaksā 10000 eiro nodeva.

Sponsoru piesaiste sportam ir praktiski neiespējama, jo valstiskā līmenī ir pieņemti jauna sponsorēšanas noteikumu politika.

Klubi tiek aicināti būt aktīviem un rīkot vēl vairāk sacensības. LJF sniegs atbalstu - tehnisko nodrošinājumu, starta iekārtas, personālu, datoriem.

LJF ir noslēgusi sadarbību ar JJS un Burtnieku zirgaudzētavu, kur nākamajā sezonā tiks rīkoti LJF konkūra un iejādes sacensību posmi.

Ir notikuši semināri visās disciplīnās, ko rīkoja gan LJF, gan klubi. Bijuši semināri arī FEI Solidaritātes projekta ietvaros.

LJF vērsīsies stingrāk pret biedru naudas nemaksātājiem. FEI biedru nauda ir 3000 eur, Eiropas federācijai 500 eur gadā. Ja LJF nesamaksātu termiņā, tad tiktu izslēgta.

LJF ir iekļuvuši 20 prioritāro federāciju vidū. Par šo sasniegumu piešķirtais finansējums tika novirzīts otras manēžas celtniecībai. Manēžu varēs izmantot sacensībās iesildei, bet ikdienā bērnu un jauniešu apmācībai.

Tuvākajā laikā paredzēts noslēgt līgumu par zirgu mēslu tūlītēju izvešanu ar 90 kubikmetru piekabi.Šobrīd zirgu mēsli tiek izvesti divas reizes gadā.

Norit darbs pie trešā laukuma izveides. Tā izveidošanai vēl nepieciešami aptuveni 100 tūkstoši eur.Šis laukums tiks izmantots arī kā automašīnu novietne starptautiskajās sacensībās.

LJF plāno piedalīties vairākos projektos, kas saistīti ar infrastruktūras uzlabošanu.

Ar LIAA tiks noslēgts jauns līgums par finansējuma piesaisti.

LJF biedru vidū ir persona, kura lūgusi IZM atņemt LJF prioritāro federāciju statusu, un atņem manēžas finansējumu. IZM un LSFP izskatīja šo sūdzību un nekādus pārkāpumus nekonstatēja. LJF uzskata, ka tā ir neslavas celšana un kaitējums federācijas reputācijai un šādiem biedriem nav vieta LJF biedru vidū. Var tikt lemts par konkrētu biedru izslēgšanu no LJF.Ir saņemts iesniegums no A. Mangales, kas adresēts LJF ētikas komisijai par nepatiesu faktu izteikšanu un personas nomelnošanu.

Ir noslēgts līgums ar zvērinātu revidentu biroju.

Uzdevumi, kas bija 2022-2025 gada plānā un ir paveikti

Veiksmīga sadarbība ar klubiem un atbalsta sniegšana tiem, kuri rīko sacensības

Nacionāla un starptautiska mēroga sacensību organizēšana

Bērnu un jauniešu iesaiste sporta veidā

Ir iesniegts atbalsta pieteikums tiešsaistes programmas izveidei (CRM digitalizācija). Iespējamā atbalsta summa 5000 eiro.

Kleistu sporta bāzē

Veikta jumta seguma nomaiņa, ūdens noteku sistēmas nomaiņa, ūdensapgādes remonts, smilšu laukuma apgaismojuma nomaiņa, grunts nomaiņa manēžā un angārā.

Ir veikta apkures veida nomaiņa pārejot no gāzes uz granulu katlu.

Ir veikts remonts sportistu un treneru ģērbtuvēs, dušas telpās un WC.

Bāzes renovācija turpinās, šobrīd tiek veikts kosmētiskais remonts foajē un koridorā uz zirgu novietnēm.

Plānojam zirgu pastaigu aploku nomaiņa pret jauniem.

Izbūvēt jauno jāšanas laukumu.

Citi remonta darbi.

LJF Konkūra sportistu, treneru un tiesnešu padomes darba aktualitātes ziņo Dainis Līvmanis.

Sacensību pārskati un fotogrāfijas operatīvi ir apskatāmi LJF mājas lapā un sociālajos tīklos.

Atzīmē, ka JJS un Burtniekos tiks rīkotas LJF ieskaites posmu sacensības.

Izsaka ierosinājumu izveidot sacensību vērtējumu sistēmu, kur pēc sacensībām sportisti, amatpersonas izsaka vērtējumu 1-10 un komentārus ar ieteikumiem, šādi palīdzot organizatoriem uzlabot sacensību norises kvalitāti, apzināt problēmas.

Jāuzlabo LJF sacensībās tehniskais nodrošinājums.

Nākamās sezonas kalendārajā plānā sacensības būs ar vienas nedēļas intervālu.

Konkūra padome ir saņēmusi iesniegumu ar ieteikumu mainīt LR NČ norisi no vasaras uz rudeni. Padome vienbalsīgi nolēma neatbalstīt šo priekšlikumu. Iespējams NČ notiks jūlija beigās.

Aicina precīzāk veikt dalībnieku/zirgu pieteikšanu sacensībām. Šobrīd pieteikumos no sportistu puses ir konstatētas daudz kļūdas, Ligija Biteniecei, veidojot labākā jātnieka reitingu, nepareizie pieteikumi apgrūtina sportistu un zirgu identifikāciju.

Uzsver nepietiekošu noteikumu pārzināšanu sportistu vidū - ierosinājums veidot video materiālu par sacensību noteikumiem.

Ieteikums rīkot atsevišķas sanāksmes ar sekciju vadītājiem.

Izmaiņas - ļaut poniju jātniekiem startēt arī ziemā - bet šajās sacensībās nevarēs iegūt punktus konkursam “LR labākais jātnieks konkūrā” un netiks izcīnīti posmu kopvērtējumi.

Ar LJF palīdzību rīkot seminārus reģionos. Aicina biedrus, kuri var nodrošināt infrastruktūruun vēlas rīkot, sazināties un iesūtīt interesējošās tēmas.

Zane Zandberga - informē par 2022., 2023. gada budžetu (prezentācija).

2022.gads aizvadīts Covid-19 pandēmijas radīto apstākļu ietekmē, ko izjūtam joprojām.

Finanšu nepietiekamība novērojama pilnīgai, visu mērķu realizācijai.

Sporta pārvaldes un finanšu sadales sistēma ir pārveidota.

Ziedojumu apturēšana ir ietekmējusi arī LOK un citas federācijas.

Ar sporta pārvaldes sistēmas pārveidi saistītā problemātika.

Straujā cenu kāpuma ietekme uz saimniecisko darbību apkurei, elektrībai, sienam, transportam, ūdenim, pakaišiem un citiem pakalpojumiem.

Novēlotā 2023.gada sporta budžeta pieņemšana, kas ļoti apgrūtināja LJF sacensību rīkošanu, jo sacensību sezona sākās gada sākumā.

Prezentē 2022.gada budžetu, saņemtās dotācijas, ieņēmumus, to izlietojumu, notika debates.

Paskaidro biedrības darbības specifiku un noteiktos normatīvus starp statūtiem, vairākiem likumiem SLO, BNL, to noteiktajiem ierobežojumiem, noslēgto līgumu ar LR IZM, kā piemērām biedrības saimnieciskā darbība nedrīkst kļūt par biedrības pamatdarbību, saimnieciskās darbības ieņēmumi nedrīkst pārsniegt konkrētu, likumdošanā noteiktu attiecību, lai nezaudētu šo statusu. Likumu neizpratne un nepareiza sasaiste rada neizpratni, jo katrs šis likums kalpo pilnīgi atšķirīgiem mērķiem.

Informē, ka gada pārskats par 2022.gadu tiek precizēts, sakarā ar Prezidija ieteikumu, lai tajā tiek atspoguļoti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē GP lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, detalizējums sniegts paskaidrojumā, un drīzumā tiks publicēts mājaslapā.

Par papildus līdzekļu piesaisti no valsts, pašvaldības: informē, ka līdzfinansējums no Rīgas domes kopš 2021. gada saņemams konkursa kārtībā un reizi divos gados.

LJF iekļūšana “top20” starp 20 prioritāro sporta veidiem, paver jaunas iespējas finansējuma saņemšanā, kā arī šī ir lieta ar ko ikviens biedrs var lepoties par sevi, jāšanas sportu, savu federāciju.

Aicina biedrības biedrus vērsties un sadarboties pie novadiem, jo pēc novadu reformas to budžetā ir atvēlēts finansējums, lai atbalstītu sportistus, novada sporta klubus.

LJF Iejādes sportistu, treneru un tiesnešu padomes darba aktuālitātesziņo Anita Mangale.

Aizvadītajā 2023. gada sezonā ir noorganizētas - 9 ieskaites sacensības, 5 klasifikācijas sacensības, 1 starptautiskās sacensības.

Šī gada NČ bija kā ģenerālmēģinājums starptautiskajām sacensībām ar visu nepieciešamo dienestu iesaisti.

Organizēti 4 semināri un viens būs vēl decembra beigās. Nākamajā gadā jau 2.- 4. februārī būs seminārs ar Martin Kupper (Vācijas, Vestfāles reģiona jauniešu izlases treneris).

Starptautiskās CDI3 sacensības - Tas bija izaicinājums un nebija viegli, bet interesanti. Gandarījums, ka tikām labi novērtēti no FEI tiesnešiem un starptautiskā novērotāja, kurš atzinīgi izteicās par sporta centru un sacensību organizāciju. FEI amatpersonas laika apstākļus uztvēra filozofiski.

Izsaka paldies visai komandai, kura darbojās šajās sacensībās - saliedēts komandas darbs!

2024.gadā būs PK iejādē un jau tagad aicina pieteikties brīvprātīgos palīgus uz šo pasākumu.

Ir izveidojusies laba sadarbība ar JJS, kur notika ieskaites sacensības un notiks arī nākamajā sezonā. Paldies sporta klubam “Drostalas”, kuri pēc ilgāka pārtraukuma organizēja iejādes kausu.

Mēs tikai priecāsimies, ja vēl kāds klubs pieteiksies organizēt sacensības iejādē.

LJF Pajūgu braukšanas sportistu, treneru un tiesnešu padomes darba aktualitātesziņo Agnese Bērziņa.

Sekcija ir nodrošinājusi visu, lai sportisti varētu nodarboties ar šo sporta disciplīnu.

Ir izstrādāti noteikumi, reitinga uzskaites sistēma, uzturēts FB konts, tiem, kas grib rīkot sacensības ir pieejams inventārs, izstrādātas vadlīnijas. Sekcijas darbs noris google vidē.

Šobrīd “Zirgadzētavā Kocēni” ir starptautiskajām sacensībām atbilstoša maratona trase.

2023.gada sezonā pajūgu braucēji ir piedalījušies 14 dažāda līmeņa sacensībās. FEI reitingā ir arī Latvijas sportisti - zirgu vienjūgi Anda Pavlovska 81 vieta un Dace Stūre 129 vieta, zirgu divjūgi Dzintra Blūma 152 vieta.

Lai atbrīvotos no intrigām, ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi. Savstarpējs mobings un zirgu labturības pārkāpumi nav pieņemami.

Kārtējā Pajūgu braukšanas sekcijas kopsapulce notiks 2024.g. 7. janvārī.

Zirgu labturības un veterināro jautājumu aktuālitātesziņo Mareks Samohvalovs.

Veterinārā komisija darbojas piecus gadus, sadarbojas ar Latvijas Veterinārārstu biedrības zirgu ārstu sekciju, Eiropas zirgu ārstu sekciju un PVD.

Pastiprināta zirgu labturības ievērošanas uzraudzība notiek arī sacensībās, veterinārārsti sadarbībā ar stjuartiem.

Jāšanas sports ir sadarbība ar dzīvnieku. Lai šis sporta veids nekristu ārā no olimpiskās aprites, nedrīkst dot iemeslu dzīvnieku draugiem radot skaļu rezonansi saistībā ar sporta un citiem notikumiem, kur iesaistīti zirgi.

Lūdz klubiem, rīkojot lokālās sacensības arī ievērot zirgu labturības prasības un sekot līdzi informācijai, kura nonāk publiskajā telpā.

No 2024. gada ir izmaiņas zirgu gripas vakcinācijas intervālos.

Aicina biedrus izglītoties un piedalīties semināros.

Dažādi.

Nora Ņukša - jautā vai LJF ir gāzes parāds. A. Blaus atbild, ka LJF nav neviena komunālā maksājuma parāda un nav arī neviena cita parāda.


Evita Baradovska izsakās, ka semināru organizēšanai reģionos neredz nepieciešamību organizatoriem prasīt nodrošināt 20 boksus.D. Līvmanis atbild, ka vislietderīgāk seminārus ir rīkot trīs dienas un nodrošināt zirgu izmitināšanu, kas arī ir iemesls boksu nepieciešamībai.


Krista Kristiāna Alksne iesaka pārskatīt 2024. gada sacensību kalendāro plānu un nerīkot sacensības Lieldienās.D. Līvmanis atbild, ka piekrīt un atbalstīs šo jautājumu konkūra padomē.


Ilze Jansone jautā, kā tiek atbalstīti labākie jaunie sportisti. A. Blaus informē, ka LJF atbalsta jebkurās starptautiskās sacensībās startējošos sportistus finansiāli, ja viņi piedalās galvenajā maršrutā vai shēmā, un kuri par šo pozīciju nesaņem naudu no ministrijām un LOK. Savukārt, Eiropas čempionātos un citās augstākā līmeņa starptautiskajās sacensībās LJF visiem sniedz finansiālu atbalstu, neatkarīgi no tā, kādās shēmās vai maršrutos jātnieks piedalās. - Lūdz paskaidrot statūtus, kā veidojas LJF valde. A. Blaus izskaidro LJF valdes sastāva veidošanu un informē, ka pēc LJF viceprezidenta E. Treiberga nāves valdei ir tiesības strādāt šādā sastāvā līdz nākamajām vēlēšanām. - 2022. gada pārskatā paraolimpieši saņēma ziedojumu, kur konkrēti nauda tika novirzīta? A. Blaus informēja, ka šī nauda, kas bija paredzēta paraolimpiešiem nebija ziedojums federācijai, bet gan finansējums ar konkrētu mērķi. Gada pārskatā šī summa nav norādīta pie ziedojumiem, jo tas ir atbalsts diviem konkrētiem sportistiem. - Nosauc (13 vai 17 vai 16) ____ personas/biedrus, kuras vēlas pārmaiņas LJF un ierosina sasaukt ārkārtas biedru sapulci. I.Jansone saka, ka LJF tiks iesniegts rakstisks iesniegums ārkārtas sanāksmi sasaukt 15. februārī, Rīgā, Rimi Olimpiskais centrs plkst. 18:00


Laura Liberte Andersone komentē I.Jansones paziņojumu par ārkārtas biedru sapulces sasaukšanu, sakot, ka tasizskatās pēc kūdīšanas un, ka biedriem nav piedāvāta reāla komanda, kas varētu veiksmīgāk strādāt nekā šī brīža valde. A.Blaus uzdod jautājumu J.Jansonei vai šo minēto personu ieteiktie valdes locekļi vispār spēs trīs mēnešu laikā sagatavoties Pasaules kausa posmam iejādē un Pasaules kausa posmam konkūrā, kas 2024.gadā notiks sporta centrā “Kleisti”, uz ko I.Jansone neatbild.

Laura Liberte Andersone komentē - Kamēr neredzēsim reālu komandu, tas viss izskatās “dzeltens” un pēc kūdīšanas.

Evita Baradovska izsakās, ka lielākā daļa sporta klubu, kas ir LJF biedri, neko nezina par vēstuli un lūgumu ierosināt ārkārtas vēlēšanas, ka neviens lielākais klubs nav iepazīstināts ar šīs vēstules saturu.

Ligija Biteniece norāda I. Jansonei, ka izvēlētā sanāksmes vieta Rīgas centrā nebūs visiem ērta, jo šis ir sastrēgumu laiks, auto novietošana ir problemātiska un par maksu.

Jolanta Lapiņa (A. Blausa ziņojuma laikā) paziņo, ka nav rakstījusi vēstuli IZM ar lūgumu atņemt LJF prioritāro federāciju statusu.

Diāna Grāmatiņa jautā par pajūgu braukšanas sacensībām jauniešiem. A. Bērziņa atbild - Prezentācijas slaidos bija redzams, ka nākamajā sezonā tiek plānotas Igaunijas un Latvijas kausu sacensības, kuras paredzētas iesācēju līmeņa braucējiem un zirgiem. Aicina klubus iesaistīties sacensību organizēšanā Kleistos.

Evita Baradovska jautā vai ziemā JJS infrastruktūra spēj nodrošināt bērniem vietu, kur sasildīties un paēst siltu ēdienu, uzsildīt ūdeni. Sildītāju drošība. Everita Daubure atbild, ka JJS intensīvi strādā pie infrastruktūras uzlabošanas un aicina ar visiem jautājumiem vērsties pie viņas tieši, lai precīzāk varētu apzināt nepilnības un tās novērst. Notiek diskusija par seguma kvalitāti ziemā un tikai vienu ziemas čempionāta posmu rīkot JJS.

Biedra ieteikums – veikt statūtu izmaiņas, nosakot, ka tie biedri, kuri nav samaksājuši biedra naudu, nav balsstiesīgi un nemaksātāji ir jāizslēdz no LJF. Pieņemts zināšanai.

Krista Kristiāna Alksne lūdz paskaidrot poniju mērīšanu. L Biteniece skaidro, ka poniju kontrolmērījumi ir veikti 2017., 2019. un 2023. gadā. Ponijiem, kuri ir vecāki par septiņiem gadiem un kuriem šis kontrolmērījums ir veikts un sakārtota pase - kontrolmērīšana vairs netiek veikta. Ir izveidoti pirmās un otrās grupas poniju saraksti.

Ieva Trauce - jautā kādēļ SC “Kleisti” netiek ieviesta auzu placināšana un kādēļ brīvdienās netiek tīrīti boksi. I.Tauce aicina atdalīt LJF darbu no Kleistu bāzes un atrast Kleistiem citus nomniekus. 

Sapulces vadītājs (personiskais paraksts) A.Blaus

Protokolists (personiskais paraksts) L. Biteniece

 

 

Arhīvs:

LJF Biedru sapulces - 2021

LJF Biedru sapulces - 2020

LJF Biedru sapulces - 2019

LJF Biedru sapulces - 2018

LJF Biedru sapulces - 2017

LJF Biedru sapulces - 2016

LJF Biedru sapulces - 2014

LJF Biedru sapulces - 2012

 

 

 

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX