VETERINĀRIJA :

Veterinārās prasības Latvijā

 LJF_Veterinaras_prasibas_izmainas FEI_01.01.2024.doc (43.00 KB)

 

Latvijas jātnieku federācijas

Veterinārās prasības


 1. Vispārējie noteikumi un termini:

  1. Latvijas jātnieku federācijas (turpmāk – LJF) Veterinārās prasības ir jāievēro visiem Latvijā rīkoto sacensību rīkotājiem un dalībniekiem.

  2. Sacensību rīkotājiem ir jānodrošina veterinārārsta dalība katrās sacensībās LJF Veterināro prasību ievērošanas kontrolei.

  3. Sacensību oficiālais veterinārārsts ir sacensību rīkotāju piesaistītais veterinārārsts sacensību norises vietā (turpmāk – Sacensību veterinārārsts). 1. Sacensību veterinārārsta pienākumi:

  1. sadarbībā ar sacensību rīkotājiem un stjuartiem nodrošināt zirgu veselības un labturības pārraudzību sacensību laikā;

  2. rūpēties, lai sacensību laikā tiktu ievērotas LJF Veterinārās prasības un Ētikas kodekss zirga labturībai;

  3. pirms sacensībām pārliecināties, ka sacensību vieta ir droši iekārtota un nerada apdraudējumu zirgu un cilvēku veselībai un/vai dzīvībai;

  4. pirms sacensībām pābaudīt, vai sacensību organizatori ir nodrošinājuši aprīkojumu iespējami ievainota zirga evakuācijai no laukuma;

  5. savu iespēju robežās pārbaudīt visu sacensībās pieteikto zirgu pases, identifikāciju, vakcināciju un veselības stāvokli. Atsevišķos gadījumos, īpaši ja sacensības noris tikai vienu dienu, zirgu pases pārbauda izlases kārtībā;

  6. sacensību laikā pārbaudīt aizdomas par zirgu neatļautu ārstēšanu;

  7. savu iespēju robežās sniegt ārstniecisku palīdzību zirgiem sacensību laikā;

  8. 3 dienu laikā pēc sacensībām nosūtīt LJF sekretārei (uz e-pastu: leflatvia@leflatvia.lv) atskaiti par sacensību norisi, aizpildot apstiprinātu formu, kura ir pieejama LJF mājas lapā sadaļā “Veterinārija” vai LJF birojā pie sekretāres.

  9. izvairīties no interešu konflikta situācijām un strīdus gadījumus risināt LJF Veterinārajā komisijā. 1. Sacensību veterinārārsta kvalifikācijas prasības:

  1. ir nokārtojis Latvijas veterinārārstu biedrības sertifikācijas procesu (ir sertificēts veterinārārsts);

  2. pārzina minimālās veterinārās prasības;

  3. pārzina Starptautiskās Jātnieku federācijas (FEI) spēkā esošā veterinārā nolikuma (FEI VETERINARY REGULATIONS) prasības un, pieņemot lēmumus, vadās no šī nolikuma4. Zirga pase un zirga identifikācija:

4.1. Zirgam ir jābūt derīgai pasei, kas nodrošina zirga nepārprotamu identifikāciju;

4.2. Ja zirgam nav pases vai arī pēc uzrādītās pases zirgu nav iespējams atpazīt, zirgs pie sacensībām netiek pielaists, un tas nedrīkst atrasties sacensību teritorijā.5. Zirgu vakcinācija:

5.1.Visiem zirgiem jābūt vakcinētiem pret zirgu gripu. Vakcinācijai drīkst lietot jebkuru atļautu vakcīnu - gan injicējamu, gan intranazālu.

5.2. Visiem zirgiem, kuri sāk pamata vakcināciju no 01.01.2024. jāvakcinē šādi:

a) IEVADVAKCINĀCIJA: nepieciešamas 2 devas, kas jāievada ar 21 – 60 (divdesmit vienas līdz sešdesmit) dienu starpību;

b) REVAKCINĀCIJA: jāveic ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus un 21 (divdesmit vienu) dienu pēc ievadvakcinācijas otrās devas;

c) Turpmāka revakcinācija: turpmāk zirgus revakcinē ik 12 (divpadsmit) mēnešus*.

*Zināšanai: jāievēro, ka, lai zirgs varētu piedalīties FEI starptautiskajās sacensībās, revakcinācijas biežums ir 6 mēneši (+21 diena).6. Zirgu veselības stāvoklis un dalība sacensībās:

6.1. Zirgs drīkst piedalīties sacensībās, ja tas ir saņēmis primārās vakcinācijas abas devas.

6.2. Sacensībās zirgs nedrīkst piedalīties 7 dienas pēc vakcinācijas.

6.3. Ja, zirgam ierodoties sacensību norises vietā, tiek konstatēts, ka tam ir veselības stāvokļa izmaiņas, kuras var liecināt par tā saslimšanu ar kādu no lipīgajām slimībām (piemēram, zirgu gripa, kailā ēde utml.), zirgs pie sacensībām netiek pielaists un nedrīkst atrasties sacensību teritorijā, lai iespējami pasargātu pārējo zirgu veselību.

6.4. Ja zirgam tiek konstatētas veselības problēmas, kuras neapdraud citu dzīvnieku veselību (piemēram, brūce, klibums, ādas iekaisums, acs asarošana utml.), tas drīkst atrasties sacensību norises vietā. Šādā gadījumā Sacensību Veterinārārsts vērtē zirga veselības stāvokļa iespējamo ietekmi uz tā iespējām piedalīties sacensībās. Ja Sacensību Veterinārārsts uzskata, ka zirgs sacensībās piedalīties nedrīkst, par to paziņo sacensību galvenajam tiesnesim, kuram, ņemot vērā Sacensību Veterinārārsta viedokli, jālemj par dalībnieka izslēgšanu no dalības sacensībās;

6.5. Zirga ārstēšana sacensību vietā vienmēr jāsaskaņo ar Sacensību Veterinārārstu.

6.6. Ja zirga ārstēšanai izmanto aizliegtas vielas, zirgam turpmāk neļauj piedalīties sacensībās.

6.7. Ja ir aizdomas, ka zirgam neatļauti ir lietotas (ievadītas) aizliegtas vielas, Sacensību Veterinārārsts rīkojas tā, lai iespēju robežās tiktu pārbaudīta aizliegto vielu klātbūtne zirga organismā.7. Zirgu kontrole un uzskaite sacensību norises vietā.

Sacensību rīkotāji sacensību dienā izsniedz Sacensību Veterinārārstam visu sacensībām pieteikto zirgu sarakstu un veicina Sacensību Veterinārārsta darba pienākumu izpildi, sniedzot viņam(-ai) nepieciešamo atbalstu un palīdzību.8. Sods par šo prasību neievērošanu:

8.1. Ja LJF Veterinārās prasības tiek pārkāptas, pārkāpumu vienmēr atzīmē rakstiski, veicot attiecīgu ierakstu zirga pasē vai ievietojot zirga pasē rakstisku piezīmi;

8.2. Jebkuru citu soda veida drīkst piemērot sacensību galvenais tiesnesis pēc Sacensību Veterinārārsta ieteikuma.


9. LJF sacensību nolikumos atsauce uz šīm LJF Veterinārajām prasībām ir obligāta.

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX